Co je MAS

O Místní akční skupině svatého Jana z Nepomuku

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku je nezisková organizace sdružující podnikatele, obce, neziskovky a aktivní fyzické osoby, které spojuje zájem o rozvoj venkova na území Spálenopoříčska a Nepomucka. Místní akční skupiny existují po celé České republice i v ostatních zemích Evropy. Dnes má naše místní akční skupina již 33 členů a působí na území 27 obcí.

MAS je součástí systému rozdělování evropských dotací. Mezi roky 2007-2013 MAS svatého Jana z Nepomuku přispěla do území 30 milióny Kč. Na období 2017-2021 má naše MAS připraveno 55 miliónů Kč. Provoz kanceláře MAS je podpořen projektem "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS" registrační číslo CZ. 06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010589 z Integrovaného regionálního operačního programu a Plzeňským krajem. 

Peníze se rozdělují na základě dlouhodobé Strategie (SCLLD), jejíž přípravy se mezi roky 2014-2017 zúčastnilo 150 lidí z našeho území. Pro získání dotace je třeba po konzultaci s pracovníky MAS připravit projekt a žádost o jeho podporu. Po schválení výběrovou komisí MAS a pracovníky relevantního ministerstva je možné čerpat dotaci.

První finanční prostředky MAS získala z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – osvojování schopností při realizaci rozvojových strategií a využila je k přípravě strategického rozvojového plánu Leader „Budoucnost založená na tradici“. Tento plán byl naplňován prostřednictvím realizace menších investičních projektů, jejichž realizátory jsou nejen obce a jejich svazky, ale také zemědělci, podnikatelé, neziskové organizace včetně církví, které na území MAS působí.

MAS tedy poskytnuté finanční prostředky nespotřebovává sama, ale přerozděluje je do území na základě priorit, stanovených ve svém strategickém dokumentu. Pro období 2014-2020 je to Strategie komunitně vedeného rozvoje. 

Co je to LEADER?

LEADER je iniciativou Evropské unie, která již od roku 1991 pomáhá v rozvoji venkovských oblastí v celé Evropě. Je reakcí na skutečnost, kdy veřejná správa nedokáže efektivně řešit individuální problémy zaostávajících venkovských oblastí a opírá se o zkušenost, že jedině místní společenství dobře znají své silné a slabé stránky a jsou nejlépe schopny řešit své vlastní problémy. Principy, které jsou pro filosofii LEADERu charakteristické, a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na budování místního partnerství, plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni v konkrétních mikroregionech, konkrétními lidmi. LEADER lze do češtiny jednoduše překládat jako „Propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku“.

Co je "místní akční skupina"?

Prostřednictvím LEADERu vznikají nové hodnoty vzájemné důvěry, schopnosti komunikovat a spolupracovat při řešení společných problémů, potřeb a zájmů v nejrůznějších oblastech místního hospodářství, veřejného a společenského života. Smyslem iniciativy LEADER je proto podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, tedy obcí, podnikatelů a spolků působících na venkově a to na základě principu zdola-nahoru. Tisíce venkovských obyvatel tak prostřednictvím místních akčních skupin dostávají možnost aktivně se podílet na rozvoji svého venkovského území. Hlavní odlišnost programu LEADER, oproti jiným dotačním programům, tkví v tom, že zodpovědnost za rozdělování dotací pro venkov a jejich správné a účelné čerpání je přesunuta z centra na region, tedy přímo na místní akční skupinu.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace