Informace o zpracování osobních údajů

Místní akční skupina zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR. Vždy shromažďujeme pouze nezbytně nutné osobní údaje. V případě, že Vaše osobní údaje uchováváme, máte právo si je kdykoliv překontrolovat a požadovat jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

  1. Účel zpracování osobních údajů

Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní. Osobní údaje shromažďujeme:

  1. na základě veřejného zájmu za účelem naplnění úkolů definovaných stanovami spolku,
  2. na základě oprávněného zájmu za účelem naplnění úkolů souvisejících s realizací, administrací a implementací Strategie CLLD.

 

  1. Kategorie osobních údajů

Pro účely uvedené v bodě 1 zpracováváme následující kategorii osobních údajů:

  1. adresní a identifikační osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, titul, kontaktní adresa, kontaktní telefon, e-mailová adresa, dokumentační fotografie z realizovaných projektů a akcí pořádaných MAS,
  2. popisné osobní údaje – údaje v případě získání finanční podpory či žádání o finanční podporu, tj. číslo účtu příjemce/žadatele podpory, jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození, kontaktní adresa, kontaktní telefon, národnost a pohlaví příjemce/žadatele,

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

Rozsah shromažďovaných osobních údajů je vždy přiměřený a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum stanovené obecnými či specifickými pravidly jednotlivých operačních programů, národních či mezinárodních právních předpisů. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.

Osobní údaje jsou v MAS zpracovány manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat má MAS nastaveny bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Zpracované osobní údaje předává MAS na základě zákonného a/nebo veřejného zájmu a/nebo oprávněného zájmu následujícím příjemcům:

  1. řídícím orgánům, jež spravují dotační programy vyhlašované prostřednictvím MAS (MMR, MŠMT, MZE, PK a další)
  2. Krajskému soudu, jako instituci spravující evidenci spolkových rejstříků,
  3. veřejnosti jsou sdělovány pouze zobecnění informace v tištěných i elektronických informačních materiálech vydávaných MAS, veřejnosti jsou sdělovány pouze zobecněné informace na webových stránkách spravovaných MAS.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace