Jak motivovat budoucí dospělou generaci pro život na venkově

Jedním z hlavních problémů současného venkova je odliv mladé generace do měst. MAS SJN si je tohoto trendu vědoma a na základě analýzy území připravila projekt s mezinárodní účastí se zaměřením na vzdělávání zastupitelů měst a obcí v nových trendech práce s mládeží pomocí sdílení příkladů dobré praxe v regionech čelících stejnému problému.

***Scroll below for English

Jedním z hlavních problémů současného evropského venkova je odliv mladé generace do měst, nejprve za vzděláním a posléze i kvůli pracovním příležitostem. MAS SJN si je tohoto trendu vědoma a na základě analýzy území připravila projekt s mezinárodní účastí, jehož cílem je zvědomění situace a následné vzdělávání zastupitelů měst a obcí v nových trendech práce s mládeží pomocí sdílení příkladů dobré praxe v regionech čelících stejnému problému.

Zásadní komplikací v území je nedostatek volnočasových aktivit a alternativ trávení volného času pro mládež po ukončení základního stupně vzdělání. Zatímco žáci základní školy mají k dispozici různé formální i neformální volnočasové aktivity, nabídka vyžití pro žáky středních škol je nedostatečná zejména ve srovnání s městy, v nichž mladí lidé studují či se připravují na výkon budoucího povolání. Přestože žáci středních škol a studenti tráví většinu času přípravou na budoucí zaměstnání, je důležité, aby si zastupitelé měst a obcí v území uvědomovali důležitost dialogu s mladými lidmi v zásadních společenských otázkách i nutnost jejich zapojení do života v domovských obcích. Jedním z hlavních cílů projektu je vzdělávání zastupitelů v této oblasti.

Projekt realizovaný pod programem Erasmus+ jsme nazvali „Attracting Tomorrow’s Adults Today“, protože chceme prostřednictvím vzdělávání samospráv vytvořit prostředí, které bude pro mladé lidi zajímavé a v němž budou chtít žít jako aktivní občané s vědomým podílením na jeho utváření a rozvoji. Z toho vyplývá i určení cílové skupiny, tedy zastupitelů, podpora kompetencí k mezigeneračnímu dialogu a zaměření na dlouhodobý rozvoj těchto aktérů mimo rámec jejich tradičních a dlouhodobých rolí.

Partnerskými organizacemi MAS SJN je svaz obcí Syndicat de Lorge se sídlem v Ploeuc-L’Hermitage ve francouzské Bretani a nezisková organizace EUROSUD sídlící v italském městě Triggiano v regionu Bari. Zatímco s francouzskými kolegy jsme spolupracovali v minulosti na výměně zkušeností v oblasti rozvoje sociálních služeb, EUROSUD se zaměřením na občanskou společnost, demokracii, lidská práva a zapojení mládeže je pro nás partnerem novým. Obě spolupracující organizace nesou příslib porovnání příkladů dobré praxe ve zvoleném odvětví a úspěšné budoucí spolupráce.

---

One of the issues the rural regions face today is the flow of young people into large towns and cities. Aware of the trend, LAG SJN has prepared a project with international participation that focuses on the education of members of town and village municipalities into new trends of youth work through the sharing of good practices in regions that face the same problem.

A major complication is the lack of leisure activities and alternatives for free time for young people who have finished their primary education. While pupils from primary schools have a multitude of activities in the formal and informal education available, the offer of such activities for students of secondary schools is insufficient. This comes into perspective especially in comparison to the towns and cities where the young people spend time obtaining education and preparing for future employment. While students of secondary schools spend most of their time with school, it is pivotal that members of the municipalities understand the importance of dialogue with the young generation in core social issues and of their involvement in the life of the community. One of the project goals is the education of councillors in this aspect.

The project, realised under the Erasmus+ programme, bears the name “Attracting Tomorrow’s Adults Today”, as we are aiming at creating an environment, through the education of councillors and local actors, which will be inspiring for young people. An environment where they will want to live as active citizens willing to participate in its development. This is the motivation to the specification of the target group – the councillors – as well as support to competence for cross-generational dialogue, as well as focusing of the long-term development of said actors outside their traditional roles.

The partnering organisations to LAG SJN is the Syndicat de Lorge, an association of municipalities from Brittany, France, and EUROSUD, a non-profit organisation from Triggiano in Bari, Italy. While our cooperation with the French partners is based on mutual exchange of practices in development of social services, EUROSUD with its focus on a civic society, democracy, human rights and youth engagement, is a new partner for us. Both cooperating organisations bear potential for comparison of good practices in the domain and for a fruitful cooperation in the future.

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace