Moderní učebna cizích jazyků a přírodních věd V ZŠ Spálené Poříčí

Výstupem projektu je moderní učebna jazyků, využívaná pro výuku angličtiny, němčiny a také k výuce přírodovědných předmětů: fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis. V oblasti výuky předmětů přírodních věd (stejně jako v případě výuky jazyků) jsou využívány interaktivní učebnice, výukový SW, programy a pomůcky pro znázornění 3D jako je např. vizualizér

Rozhovor s Michalou Jandíkovou, ředitelkou a Soňou Tikalskou, zástupkyní Základní školy ve Spáleném Poříčí:

 

Jakým způsobem zkvalitní nová učebna výuku v porovnání s předchozím stavem?

Díky finanční podpoře se podařilo zajistit navýšení kapacity učebny, kdy nyní mohou žáci na pracovních stanicích pracovat samostatně, což dříve nebylo možné. V rámci investic byly pořízena nová výpočetní technika včetně programového vybavení, interaktivní tabule s vizualizérem, nové židle a schodolez pro plnou bezbariérovou dostupnost celé budovy školy. Učebna je využívána pro výuku informatiky, s využitím vhodného software také pro hodiny německého jazyka a fyziky, dějepisu, přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy a kurzů čtenářské gramotnosti. Aktuálně plánujeme vytvoření zájmového kroužku práce s počítačem tak, aby žáci mohli nové vybavení školy využívat i mimo vlastní výuku.

Nová kapacita byla podpořena ze strany MAS SJN. Jak hodnotíte spolupráci s MAS?

Působení MAS je velkým plusem, aktuální projekt MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání, pozn.red.) nabízí školám další možnosti zkvalitnění výuky a rozvoje dovedností žáků i pedagogům. V rámci projektu působí několik pracovních skupin, jedná se například o čtenářskou či matematickou gramotnost.  V rámci MAP mají učitelé k dispozici odborné konzultace a tematické semináře.

Spolupráce s MAS na několika úrovních je dlouholetá, a to jak z hlediska školy jako instituce, tak i žáků a pedagogických pracovníků. Vedle samotných investic jsme společně realizovali několik projektů, např. výměnné pobyty mládeže v rámci programu Erasmus+. Základním cílem těchto aktivit je vytvoření rámce neformálního vzdělávání, v němž žáci posilují své kompetence v oblasti cizích jazyků a dalších klíčových dovednostech, např. interkulturní učení, spolupráce v mezinárodní skupině, prezentace v mateřském jazyce, digitální kompetence či podpora ke kreativitě a podnikavosti.

Jazykové kompetence žáků jsou pro nás nosným tématem. V uplynulém školním roce byl ve spolupráci s MAS v základní škole otevřen pro žáky druhého stupně konverzační kroužek anglického jazyka, jehož se žáci účastnili zdarma. Podařilo se nám vytvořit neformální vzdělávací prostor, kde děti mohou s jazykem pracovat mimo rámec standardní výuky. Tuto příležitost měli k dispozici i žáci z ekonomicky znevýhodněného prostředí, což se zobrazilo i v počtu zájemců. Kroužek se setkal s velmi pozitivní odezvou a v letošním školním roce byl otevřen znovu.

V jakých aspektech se ZŠ Spálené Poříčí liší od jiných základních škol v území?

Mimořádnou aktivitou naší školy je působení školní kapely a pěveckého sboru. Jejich činnost souvisí s humanitárním hnutím Stonožka, v jehož rámci kapela i sbor vystupovaly na akcích pořádaných na území celé země. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali Místní akční skupině SJN za pořízení hudebních portů, protože bez nich by vystupování hudebních těles bylo technicky náročnější.

Z hlediska technického vybavení plně obstojíme v konkurenci škol z větších měst. Novým vybavením počítačové a jazykové učebny jsme odstranili hlavní technickou překážku při budování a posílení kompetencí žáků v oblasti informatiky.


Autor fotografií: Archiv ZŠ Spálené Poříčí

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace