Nové odborné učebny a zázemí základní školy ve Vrčeni

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v podobě přístavby polytechnické učebny, pořízení jejího vybavení a zařízení místnosti pro poradenské pracoviště. Součástí projektu je i zajištění bezbariérovosti schodolezem.

Rozhovor s Tomášem Chouněm, místostarostou obce Vrčeň a Mgr. Pavlem Maršalíkem, ředitelem základní školy VrčeňRozhovor s Tomášem Chouněm, místostarostou obce Vrčeň a Mgr. Pavlem Maršalíkem, ředitelem základní školy Vrčeň

 

Co bylo motivací pro projekt a jaké oblasti byly jeho prostřednictvím řešeny?

P. Maršalík: V roce 2016 jsme ve spolupráci s MAS při analýze vzdělávacích potřeb identifikovali potřebu zvýšit kompetence k podnikavosti, iniciativě, kreativitě a polytechnickému vzdělávání. Z tohoto důvodu jsme navrhli zlepšení tehdejšího stavu realizací nové přístavby a specializované učebny, přičemž jádrem projektu bylo vytvoření nového prostoru, řešení některých otázek inkluze a zvýšení bezbariérovosti budovy školy.

Do jaké míry pro vás byla administrace projektu náročná?

T. Chouň: Projektovou žádost i studii proveditelnosti jsme vypracovali s využitím poradenské společnosti. Příprava samotného projektu následně probíhala v těsné spolupráci s vedením školy. Rád bych uvedl, že spolupráce s panem ředitelem byla příkladná, protože přesně věděl, co má ve stavbě být včetně vybavení. Následné akce přístavby se také účastnila široká veřejnost obce, komunitní aspekt byl koneckonců jedním z podmiňujících kritérií.

Jakým způsobem zkvalitní nová učebna výuku polytechniky ve škole?

P. Maršalík: Pomůcky a vybavení posílí polytechnické dovednosti, tj. pracovní činnosti, výtvarnou výchovu, přípravu jednoduchých jídel a práci s výpočetní technikou.

Pro vyšší míru inkluze žáků s omezenými příležitostmi bylo ve stávajících prostorách školy vybudováno školní poradenské pracoviště. Bývalá sborovna je nově vyhrazena pro poskytování odborné péče, například pro logopeda, kterého využívají i žáci mateřské školy. Sídlí zde asistenti pedagoga a místnost nabízí soukromí pro práci psychologa, speciálního pedagoga, popřípadě pracovníkům pedagogicko-psychologické poradny. Jedná se o velmi významné zlepšení, včetně bezbariérovosti, která umožňuje vozíčkářům neomezený pohyb po budově.

V obvodové zdi je ve vnější straně umístěn informativní výklenek. Proč jste do stavby tento prvek zařadili?

T. Chouň: Realizace stavby započala v listopadu 2018 a v podstatě ihned došlo k jejímu přerušení díky archeologickým nálezům na staveništi. Ve vykopávkách bylo identifikováno 33 kosterních pozůstatků s náboženskými artefakty, pozůstatky růženců a mincemi. Archeologický výzkum později určil, že mince pocházejí z různých oblastí celé Evropy.

Nová učebna slouží pouze pro polytechnickou výchovu anebo ji využíváte i k jiným účelům?

P. Maršalík: V době školního vyučování zde realizujeme výuku jednoduchých dílenských prací a výtvarné výchovy. Do vybavení je zařazen i jednoduchý přenosný pracovní stůl, na němž lze bezpečně pracovat se svěrákem, pilkou a kladivem. Jednoduché technické činnosti, například zatloukání hřebíků či řezání pilkou, se dnes vyskytují ve velmi malé míře i na venkově, proto chceme snížený výskyt kutilství do určité míry kompenzovat novou učebnou, neboť děti si snáze osvojují činnosti, s nimiž mají praktickou zkušenost.

Prostor je v dopoledních hodinách určen k výuce. Odpoledne zde působí školní družina s několika zájmovými útvary vedenými školou, například keramickým kroužkem či kroužkem šikovných rukou. Mimo vyučování učebna plní roli prostoru k mezigeneračnímu setkávání seniorů či pro jiné zájmové aktivity.

Ing. Chouň zmínil náročnost zpracování projektů. Jak hodnotíte administrativní náročnost žádostí a realizace projektu?

P. Maršalík: Zpracování žádosti je složité, proto jsme pověřili externí poradenskou společnost, která se zadání úspěšně zhostila. Z hlediska realizace si velmi vážím postoje a podpory ze strany obce Vrčeň, která si akci vzala do své patronace. Tento postup se v praxi projevil jako velmi prospěšný, protože při realizaci stavby došlo k významnému zdržení a škola byla vystavena situaci, kdy by v případě nedodržení termínu dokončení stavby musela vracet poskytnuté prostředky. Díky spolupráci s obcí se nám podařilo vyjednat odklad pro dokončení prací a finance jsme tedy mohli použít plánovaným způsobem.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace