Pokračujeme v realizaci úspěšného projektu místního akčního plánování ve vzdělávání (MAP ORP Nepomuk III)

Jedná se o projekt zaměřený na zvyšování kvality vzdělávání, který navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů místního akčního plánování ve vzdělávání, určený pro území ORP Nepomuk a město Spálené Poříčí.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím udržení a rozvoje již nastaveného systému spolupráce, podpory společného plánování a výměny zkušeností zřizovatelů škol, mateřských, základních škol a školy umělecké a dalších aktérů působících ve vzdělávání na území správního obvodu Nepomuk.

Projekt bude realizován po dobu 14 měsíců, od 1.10.2022 do 30.11.2023. Zapojeno je do něj 13 mateřských a základních škol ORP Nepomuk, Základní umělecká škola v Nepomuku a Základní a mateřská škola ve Spáleném Poříčí.

V rámci projektu, který zahrnuje oblasti předškolního, základního, zájmového, ale i neformálního vzdělávání se místní aktéři vzdělávání setkávají, aby společně plánovali a realizovali opatření vedoucí ke zlepšení celkového stavu vzdělávání a souvisejících oblastí týkajících se dětí a mládeže od tří do patnácti let. Smyslem je také zapojení rodičů a dalších odborníků, místních lídrů a odborných expertů k podpoře vzdělanosti.

Projekt je řízen řídícím výborem, ustaveny byly kvalifikované pracovní skupiny, jejichž členy jsou mj. ředitelé a ředitelky různých škol či zástupci zřizovatelů škol a členy další odborně kompetentní lidé ze škol. Většina členů pracovních skupin jsou zkušení pedagogové s chutí posouvat školství v území dle aktuálních trendů. Pracovní skupiny se zabývají financováním, předškolním vzděláváním, čtenářskou a matematickou gramotností, rozvojem rovných příležitostí a potenciálu každého žáka. Náplní jednotlivých skupin je mj. aktualizace analýzy silných a slabých stránek, vyhledávání hrozeb a rizik, tvorba vize, priorit a strategických cílů v konkrétních oblastech dle zaměření jednotlivých pracovních skupin. Také je to aktualizace odborných dokumentů a spolupráce na tvorbě akčních plánů rozvoje vzdělávání. Úlohou pracovních skupin je i řešení aktuálních problémů v oblasti školství v ORP Nepomuk. Pracovní skupiny tak poskytují prostředí pro sdílení zkušeností a společné řešení problémů, které se v území nacházejí.

Stejně jako v předešlých projektech místního akčního plánování ve vzdělávání, bude i v projektu MAP ORP Nepomuk III probíhat pravidelná aktualizace Strategického rámce investičních priorit ORP Nepomuk. Jedná se o tabulku, do které školy a jejich zřizovatelé zařazují své investiční záměry, aby na ně následně mohli čerpat finanční prostředky z Operačních programů Jan Ámos Komenský či Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk III, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023063, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Autor fotografií: Pavlína Jandošová

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace