Rozšíření Strategie CLLD o nové aktivity OPŽP

V květnu 2018 jsme předložili na řídící orgán IROP žádost o změnu naší Strategie komunitně vedeného rozvoje.

Ke dni 23. 5. 2018 jsem předložili na řídící orgán IROP (Integrovaný regionální operační program) a řídící orgán OPŽP (Operační program životní prostředí) žádost o změnu naší SCLLD. Změna spočívá v rozšíření strategie o aktivity (opatření) OPŽP zaměřené na realizace protierozních opatření, tj. opatření zamezující vodní a větrné erozi, a opatření na zakládání/obnovu veřejně přístupné sídelní zeleně včetně vodních prvků a ploch. V případě, že nám bude tato změna schválena, bude nám přiznána alokace ve výši 10 mil. Kč na projekty předkládané v rámci těchto opatření.

Samotné změně strategie předcházely dvě pracovní jednání, jejichž cílem bylo zjistit, zda bude v území o tyto aktivity zájem a zda je tedy předpoklad, že se oněch 10 mil. Kč vyčerpá. Proběhla tedy jednání zástupců obcí a dále jednání pracovní skupina Životní prostředí. Závěry z těchto jednání byly shodné, a sice rozšířit naši SCLLD o dvě nová opatření. Obě pracovní skupiny se shodly, že finanční prostředky, především na zakládání a obnovu sídelní zeleně, obce a města v našem regionu využijí. O protierozní opatření byl z řad zastupitelů obcí zájem nižší, ale na druhou stranu PS Životní prostředí jednoznačně konstatovala, že protierozní opatření, zejména proti vodní erozi, jsou v našem území více než potřebná.

O tom, zda nám byla změna řídícími orgány schválena či nikoli vás budeme informovat na webových stránkách

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace