Školy se prezentovaly v Nepomuku - konference po čtvrté

Ve středu 8. března proběhla v areálu hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku regionální konference.

Téma: „Je vzdělání našich dětí (ne)důležité?“. Akci organizovala Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku v rámci projetu MAP (Místní akční plán vzdělávání).

Manažerka MAPu, Adéla Mašková, na úvod připomněla, že „Místní akční skupina podporuje činnost škol od roku 2008, v regionu bylo realizováno několik investičních i neinvestičních projektů na zlepšení stavu budov, vybavení i výuky. Místní akční plán lze definovat jako komunitní činnost v rámci ORP Nepomuk, která je akční (zapojuje rodiče, učitele, žáky a další aktéry) a jejímž výsledkem je plán aktivit. Ten umožňuje školám nejen čerpat dotace v současném programovém období, ale rozvíjí partnerství všech aktérů ve vzdělávání.“

Z jednotlivých tematických prezentací přítomných škol ORP Nepomuk jsme se pokusili zaznamenat ty nejpodstatnější informace z okruhů, kterým se přednášející věnovali:

ZUŠ Nepomuk – Stanislav Vaník, ředitel

Stanislav Vaník na úvod zdůraznil, že ZUŠ není součástí ZŠ, není kroužkem, kurzem, volnočasovou aktivitou ani mimoškolním vzděláváním. ZUŠ je školou, která má učební plány, osnovy, jde o systém uměleckého vzdělávání, který poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech.

Umělecká škola nemá mít, dle slov ředitele Vaníka, za prioritu účast v soutěžích či počet koncertů, protože škola je hodnocena podle 4% žáků, kteří se dostanou do krajských soutěží. ZUŠ Nepomuk se snaží dát šanci každému, kdo projeví předpoklady. Jejím heslem je „vzdělávat i vychovávat“, jde jí o kultivovanost absolventů.

Do budoucna škola plánuje kurzy pro dospělé i Akademii umění a kultury pro seniory, což je obdoba Univerzity třetího věku.

ZŠ Kasejovice - Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka

Ředitelka školy, ve které je na 1. a 2. stupni v letošním školním roce 23 zaměstnanců a 209 žáků (dojíždí téměř 70%), představila čerpání dotačních prostředků pro tuto školu v posledních deseti letech.

Ve spolupráci s partnerskou školou Mittelschule Zwiesel čerpá škola pravidelně v dotačním titulu Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže z rozpočtu Plzeňského kraje – projekty jsou zaměřené na tradice, jazykové znalosti a v poslední době především i na život ve sjednocené Evropě. Dalším krajským dotačním titulem, který škola využívá, je Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci. Největším úspěchem byl pro školu projekt „Poznáváme svůj kraj“, podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Peníze školám“, který si kladl za cíl zmapovat specifika regionu a zapracovat je do výukových materiálů. Výstupy jsou nadále využívány i po skončení udržitelnosti projektu. Hlavní investici projektu zahrnovalo vybavení počítačové učebny i výpočetní technika pro pedagogy.

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání má škola připraveny šablony a chystá se podat žádost o dotaci. Žádosti v oblasti prevence do operačního programu MŠMT byly zatím bohužel v obou případech neúspěšné. Za 10 let získala škola zhruba 5 milionů Kč, ředitelka uvedla, že je to rovněž stálo mnoho času i kreativního myšlení.

ZŠ Žinkovy - Mgr. Marie Svejkovská a Bc. Alena Březáková

Předností školy je malý počet žáků ve třídách, blízkost rybníka i přírody. Škola získala 2x titul neúspěšnější škola v Plzeňském kraji.

Pochlubit se může především účastí v celostátních kolech na Astronomické olympiádě a opakovanými postupy do krajských kol. Prim ve škole hrají rovněž sportovní aktivity, atletika, floorball, olympijský běh, odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV).

Škola svou činnost ze školní družiny prezentuje na výstavách a vánočních trzích, v rámci programu Startér realizovala také například školní naučnou stezku.

ZŠ Mileč - Mgr. Kateřina Kohoutová, ředitelka (nyní na mateřské dovolené)

Mileč je malotřídní školou s prvním stupněm vzdělávání, jejíž heslo je: „Říkejte svým dětem, jak jsou úžasné a ony budou.“ Škola se svou činností snaží zachovat tradici školství v této obci, kde starší žáci pomáhají mladším. Školu v letošním roce navštěvuje 11 žáků. Na začátku mezi sebou volí členy školské rady. Výuka probíhá bez stresu, s maximálním využitím motivace. Po vyučování se žáci věnují kroužkům. Mnohdy přicházejí do školy už po sedmé hodině ráno, kolektiv je velmi přátelský. Školní výlety plánují žáci společně. S přechodem na druhý stupeň v jiné škole se žáci většinou dobře vypořádají.

Sama ředitelka říká, že rodiče se mnohdy ani nepřesvědčí, jak škola funguje, a dávají své děti rovnou na jiné školy. Což podle ní není nejlepší postup. Rodiče i předškoláci mohou do školy kdykoliv zavítat a přesvědčit se, že udržet tuto školu má v Milči smysl. Škola spolupracuje s MŠ Nekvasovy, v nedávné době se podařilo školu připojit na bioplynovou stanici, rekonstruovat učebny i zajistit výuku plavání. Žáky z okolních obcí sváží a rozváží pravidelně mikrobus, na který žáci nepřispívají. Školné se rovněž neplatí.

ZŠ Vrčeň - Mgr. Pavel Maršalík, ředitel

Vrčeň je rovněž školou s prvním stupněm vzdělání, řídí se heslem „Rodiče vítáni“. Malotřídní systém zahrnuje 4 třídy a 2 oddělené školní družiny, celkem ji navštěvuje 69 žáků. Spokojenost rodičů škola pravidelně zjišťuje pomocí dotazníku Kalibro. V minulosti se dočkala podpory od MAS na projekt Učíme se jeden od druhého, který kromě výměny oken provázely další doprovodné aktivity.

Škola pořádá řadu akcí pro veřejnost, zejména pravidelná Setkání na školní zahradě, Projekt – práce a zájmy, Školní Vánoce s jarmarkem, Budu žák, tvořivé dílny či Hledání pokladu. Velmi úzce spolupracuje s MŠ Vrčeň, kdy školu předškoláci s rodiči pravidelně navštěvují.

ZŠ Nepomuk – Mgr. Jana Berkovcová, vedoucí preventivního týmu

V největší škole v rámci ORP Nepomuk se ve školním roce 2014-15 objevilo rizikové chování, například šikana. Oslovením pedagogů vznikl „Preventivní tým – PREVTým“. Škola od té doby realizuje jednodenní i dlouhodobé projekty na téma bezpečná škola, adaptační kurzy, semináře pro pedagogy…

Výsledkem je eliminace rizikových chování, bezpečné klima školy a efektivní prevence. Pozitivní jsou ohlasy od žáků i rodičů. Škola je úspěšná v žádostech o dotaci v rámci Plzeňského kraje i MŠMT, při jejichž podávání spolupracuje s městem Nepomuk i Mikroregionem Nepomucko.

MŠ v ORP Nepomuk – Bc. Věra Tomášková, Klára Řežábková, Dis.

Za všechny mateřské školy v ORP prezentovaly téma významu předškolního vzdělávání paní ředitelky z MŠ Nepomuk a MŠ Čížkov. Zdůraznily růst významu předškolního vzdělávání. Ten je podložen výzkumy, které ukazují, že děti, které od 3 let absolvují předškolní vzdělávání, jsou úspěšnější v dalším studiu.

Z hlediska provozního je v našich mateřských školách (zejména jednotřídek) problém se zastupitelností a s převládáním operativního rozhodování nad strategickým plánováním. Tomu také brání časté legislativní změny.

Konference MAP byla prvním krokem k zapojení rodičů a veřejnosti ke spolupráci na rozvoji vzdělávání nejen ve školách. Následovat budou další vzdělávací či dialogové aktivity, zaměřené pro určité skupiny a aktéry ve vzdělávání.

Autor článku: Pavel Motejzík

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace