6. výzva Programu rozvoje venkova

na podporu podnikání, zemědělského podnikání a komunitních a vzdělávacích zařízení začíná 6.3.!

7 616 244 Kč na podporu podnikání, zemědělského podnikání a komunitních a vzdělávacích zařízení

 

MAS svatého Jana z Nepomuku k 6.3. 2023 vyhlašuje Výzvu č. 6 Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí o podporu projektů bude probíhat od 15.3. 2023 do 30.4. 2023 elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře. Termín registrace žádostí na RO SZIF je do 30.7. 2023.

Výzva se vztahuje na celé území působnosti MAS svatého Jana z Nepomuku (Nepomucko, Spálenopoříčsko a Žinkovsko).

 

Vyhlášená opatření (Fiche):

F1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání

Způsobilými žadateli jsou zemědělští podnikatelé (FO i PO).

Alokace 2 856 091 Kč.

Základní výše podpory je 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Způsobilé jsou investiční výdaje do staveb pro zemědělskou výrobu, pořízení strojů a technologií pro zemědělskou výrobu a nákup nemovitosti.

 

F2 Podpora zahájení a rozvoje podnikání

Způsobilými žadateli jsou podnikatelské subjekty (FO i PO) kategorie mikropodniků a malých podniků (tzn. do 50 zaměstnanců, do 10 mil. EUR ročního obratu nebo roční bilanční sumy), zemědělští podnikatelé.

Alokace 952 031 Kč.

Základní výše podpory je 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podporovány mohou být jen projekty ve vybraných oborech podnikání: zpracovatelský průmysl; stavebnictví; velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel; ubytování, stravování a pohostinství; informační a komunikační činnosti; profesní, vědecké a technické činnosti; činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby; činnosti související se stavbami a úpravou krajiny; administrativní a kancelářské činnosti; pořádání konferencí a hospodářských výstav; balící činnosti; ostatní vzdělávání; sportovní, zábavní a rekreační činnosti; opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost; poskytování ostatních osobních služeb.

Způsobilé jsou investiční výdaje do staveb pro podnikání, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení, odstavná a parkovací stání, včetně oplocení do 30 % výdajů projektu, nákup nemovitosti.

 

F6 Budování komunitních a vzdělávacích zařízení

Způsobilými žadateli jsou obce, příspěvkové organizace zřízené obcí, školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, svazek obcí, nestátní neziskové organizace, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. V případě žadatele neziskové organizace se musí jednat o subjekt s historií minimálně 2 roky před podáním žádosti.

Alokace 3 808 122 Kč.

Základní výše podpory je 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Pro mateřské školy jsou způsobilé investiční výdaje do stavební obnovy/rekonstrukce mateřské školy i zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení, venkovní mobiliář a herní prvky; pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské školy či doprovodného stravovacího zařízení; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, přístupové cesty v areálu, oplocení apod.) do 30 % výdajů projektu;

Pro komunitní (kulturní a spolková) zařízení jsou způsobilé investiční výdaje do stavební obnovy/rekonstrukce , rozšíření objektů, včetně zázemí pro kulturní a spolkovou činnost, včetně obecních knihoven (nelze podporovat sportoviště); mobilní stavby jako klubovny; pořízení technologií a dalšího vybavení; mobilní zařízení a vybavení pro kulturní a spolkové akce (mobilní přístřešky, pódia, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika), doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, odstavné plochy, oplocení venkovní mobiliář, kuchyňské kouty včetně základního vybavení) do 30 % výdajů projektu; nákup nemovitostí.

Projekt musí být realizován v souladu s plánem rozvoje obce a v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.

 

Podrobné informace k vyhlášené výzvě naleznete na https://www.masnepomucko.cz/vyzva-c-6-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-programu-rozvoje-venkova

Více informací se můžete dozvědět na informačních seminářích:

13.3. 2023 od 16,30 hod. pro Fichi 6 v sídle MAS, Plzeňská 100, 335 61 Spálené Poříčí

13.3. 2023 od 18,30 hod. pro Fichi 1 a Fichi 2 v sídle MAS, Plzeňská 100, 335 61 Spálené Poříčí

 

Kontaktní osoba:

Michal Arnošt, tel.: 732 238 702, e-mail: michal.arnost@masnepomucko.cz

 

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace