O projektu Dycky spolu!

V květnu 2020 odstartovala Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku projekt „Dycky spolu!“.

Záměrem projektu je komunitním způsobem začlenit do společnosti osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením ve venkovské oblasti, jíž naše území je.
Toho dosahujeme prostřednictvím poradenské a informační činnosti a komunitní sociální práce doplněné aktivizační činností ve dvou centrech: v komunitním centru ve Spáleném Poříčí a v Klubu sv. Václava v Žinkovech.

Aktivitami řešíme stále rostoucí pasivitu, izolovanost a sociální vyloučení určitých skupin obyvatel v území MAS a též diskriminaci venkovských obyvatel, kteří nemají přístup k sociálnímu poradenství ve své obci, celoživotnímu vzdělávání a pracovním příležitostem. Jedná se především o osoby z jiného sociokulturního prostředí, dlouhodobě nezaměstnané, osoby pečující o malé děti, osoby starší 55 let, osoby se změněným zdravotním stavem a mládež NEET.

Prostřednictvím našich aktivit se komunitní centra osvědčují jako bezpečný prostor pro setkávání a práci s komunitou, a doufáme, že po skončení projektu nebudou města pochybovat o smyslu udržitelnosti těchto center a aktivit vedoucích k začleňování. Informačním působením Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku jako realizátora projektu, ve všech obcích v území dochází ke zvýšení povědomosti u zastupitelů obcí o potřebnosti těchto aktivit a práce komunitního sociálního pracovníka a práce na sociálním rozvoji celkově. I z tohoto důvodu je řešitelem projektu naše MAS, která svými aktivitami pokrývá stejnou kvalitou a nabídkou aktivit celé území.

Mezi klíčové aktivity projektu patří zejména:

Komunitní sociální práce a základní sociální poradenství

Komunitní práce spočívá v cíleném vyhledávání osob z vyloučených lokalit a osad v obcích. Tomuto vždy předchází vyjednání způsobu a četnosti intervence se zástupci jednotlivých obcí.
Sociální poradenství přispívá k řešení sociálních problémů v dané lokalitě a souvisí s minimem sociálních služeb v městysu Žinkovy a absencí soc. služeb ve Spáleném Poříčí.

Sociální začleňování a vzdělávání

Jako základ v obou komunitních centrech stabilně funguje Veřejná skříň a Potravinová banka jako známka solidarity s osobami ohroženými chudobou, potažmo sociálním vyloučením. Veřejnou skříň a potravinovou banku doplňuje komunitní kavárna: bezpečný a otevřený prostor jako místo k setkávání pro všechny cílové skupiny. Komunitní kavárna je místem pro popovídání, posezení u kávy, promítnutí filmu, hudby či fotografií. Svoje zázemí tu má i sociální pracovník. Součástí komunitního centra je komunitní zahrádka a šicí dílna kde mohou účastnice s šicí dovedností předávat zkušenosti dalším a ze starých šatů nebo ze šatů z veřejné skříně ušít nové modely jako podporu recyklace a udržitelnosti.

V rámci této aktivity jsou realizovány kurzy, lektorovaná setkání a workshopy v následujících oblastech:

 • finanční a právní gramotnosti, včetně informace, jak si vypočítat důchod,
 • základní přehled sociálních dávek,
 • ukázka rodičům, jak se s dětmi připravovat do školy,
 • základní ukázky ekonomického vaření,
 • počítačová gramotnost zaměřená na bezpečné chování na internetu,
 • vzdělávání v moderních IT technologiích, práce se sociálními sítěmi, youtubering apod.,
 • výživové poradenství, zdravý životní styl, prevence onemocnění.

Zvýšení zaměstnanosti:

Aktivity pro zvýšení zaměstnanosti jsou v celkovém kontextu projektu posledním krokem začlenění. Účastníkům, kteří se s pomocí informačních a aktivizačních činností komunitních center chtějí posunout dál, nabízíme další možnosti rozvoje, které jim mohou pomoci zvýšit svůj kredit na trhu práce a pomáháme propojit lokální trh práce s našimi účastníky.

 • Tvorba osobního plánu rozvoje
 • Osobnostní a kariérové poradenství
 • Rozvoj měkkých dovedností zvyšujících šanci na nalezení pracovního uplatnění
 • Úprava zevnějšku, dress code, udržitelná móda
 • Rozvoj základních dovedností pro práci s výpočetní technikou
 • Kurz marketingu a podnikání

Projekt je klíčovým projektem Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku a byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro obobí 2014-2020 pod registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016079.

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace